Blog

Kisa yon siklòn ye

Yon siklòn se yon ajitasyon nan atmosfè a ki gen fòm gwo mas nyaj ki fòme yon toubiyon kidonk kap vire; ki vini ak deplasman gwo van, gwo lapli kap tonbe san rete ak gwo vag lanmè. Ajitasyon sa fèt sou lanmè ki cho tankou nan zòn tropikal yo.

Kisa yon Tranbleman tè ye?

Yon siklòn se yon ajitasyon nan atmosfè a ki gen fòm gwo mas nyaj ki fòme yon toubiyon kidonk kap vire; ki vini ak deplasman gwo van, gwo lapli kap tonbe san rete ak gwo vag lanmè. Ajitasyon sa fèt sou lanmè ki cho tankou nan zòn tropikal yo.